กองคลัง

สุมาลัย

นางสาวสุมาลัย  อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

cholada

นางสาวชลดา สูญกลาง 
นักวิชาการการเงินและบัญชี

panthipa

นางสาวพรรณทิพา ปิดตาระเก 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววราภรณ์ วรโพธิ์

นางสาววราภรณ์  วรโพธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

user

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

user

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ