รายงานผลคะแนน ITA 2020

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563

คะแนน ita ๖๓_003