สภา อบต.

siriwat

นายสิริวัฒน์  พูนไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.082-1405532

wutthipong

นายวุฒิพงษ์  โพยนอก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.063-1282830

anong

นางอนงค์ คำสิงห์นอก 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.095-1917229

sorrakrit
wisun

นายสรกฤษณ์  จอดนอก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว

โทร.082-1405532

lerd

นายวิสันต์  เกษพันธ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  3  บ้านฉนวน

โทร.080-1913005

boonma

นายเลิศ  กองทุ่งมน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  6  บ้านตลาดไทร

นายบุญมา  จันทีนอก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7  บ้านหนองปรือ

                                                โทร.099-1208922                                                                                                       โทร.080-1740122

buapan
peng

นางสาวบัวพันธ์  คำสิงห์นอก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  8  บ้านหนองเรือ

นางเพ็ง  กระฉอดนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9  บ้านโนนงิ้ว

urai
boonkerd

นายอุลัย  โพยนอก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  10  บ้านโนนตะคร้อ

นางบุญเกิด  จางนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11  บ้านตูม

korravee
yutthajuk

นายกรรวี  ศรีจันทร์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่  12  บ้านธรรมจักรพัฒนา

นายยุทธจักร์  เรียงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13  บ้านเอราวัณ