หน่วยตรวจสอบภายใน

nikom

นายนิคม  ช่างเกวียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

 0898272873

 

nikom

นายนิคม  ช่างเกวียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

อ๋อย

นางสาวชญาณิศา  วิกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน