การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้ดำเนินการประชุมเรื่อง โครงการจัดงานการแข่งเรืออีโปง บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลตลาดไทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน และเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ในวันที่ ๗ เดือน กุมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สวนปู่ตา (สวนสาธารณะบุ่งน้อย) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ดำเนินการการประชาคมเรื่อง การประชาคมการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประจำปี 2566  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร อบต.ตลาดไทร กำนันตำบลตลาดไทร สมาชิกสภา อบต.ตลาดไทร หมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่จาก อบจ.นครราชสีมา สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอประทาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนชาวบ้านตลาดไทร หมู่ที่ 6 ในวันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการกำนันตำบลตลาดไทร หมู่ที่ 6 บ้านตลาดไทร เพื่อประชุมประชาคมแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และการขอมติจากการประชุมประชาคมในครั้งนี้ต่อไป

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.ตลาดไทรชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร การประชุมเรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ร่วมกับ สมาชิกสภา และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เพื่อการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.ตลาดไทร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( โควิด-19) โดยมีนายบุญช่วย  แทนไธสง สาธารณสุขอำเภอประทาย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าประชุม และให้แนวทางการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค

และได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับผูใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อใช้ในการคัดกรอง ในกรณีมีการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน

 วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ กำนันสุรศักดิ์ สียางนอก กำนัน ตำบลตลาดไทร และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ทุกหมู่บ้าน มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตน ตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 โดยนายทองอาน นนตานอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและผู้บริหาร นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา การบริหารจัดการงบประมาณ และแผนการพัฒนาตำบลตลาดไทร และผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เชิญประชุมปรึกษาหารือกับ ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน เรื่องการดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร ปี 2564 และ อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการมีส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาตำบลตลาดไทร อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 โดยนายทองอาน นนตานอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรและผู้บริหาร นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 และมีผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *