ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี2564