กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2565 นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลตลาดไทร ดำเนินพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 31 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดไทร ร่วมกับองค์การบริหารตำบลตลาดไทร ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลตลาดไทรเข้าร่วมโครงการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จักโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และโครงไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ในศูนย์เด็กเล็ก วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ชั้น 2

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการโรคระบบช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดไทร วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ชั้น 2

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โคกป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ ๕ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และกำนันตำบลตลาดไทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ประทาย ประธานชมรมผู้อายุ ประธาน อสม.ตำบลตำตลาดไทร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยนายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ สจ.เขตอำเภอประทาย ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบบ้านที่อยู้อาศัยสำหรับคนพิการ นางบุญเรือง โพธิ์พา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 9 ได้รับเกียรติจาก โดยได้รับเกียรติจากนายฐนัญญ์ภพ ดาราย ปลัดอาวุโสอำเภอประทายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และได้รับเกียรติต่างๆ สำนักงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านและมอบถุงยังชีพทุนเลี้ยงชีพ จากที่ว่าการปกครองอำเภอประทาย อบต.ตลาดไทร คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประทาย พัฒนาการอำเภอประทาย ตลาดไทรก่อสร้าง และขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรประจำปี พ.ศ.2565

ติดตามโครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่๙ บ้านโนนงิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More