โครงการอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2566

อบจ.นครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ เพื่อจัดสรรกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการรถสามล้อโยก

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนต … Read More

ประชาสัมพันธ์รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.ตลาดไทรรายชื่อผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2565 นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลตลาดไทร ดำเนินพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 31 กันยายน 2565