ปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปฏิทินการง่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปฏิทินการง่ายเงินอุดหนุนเพื่อก … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับอำเภอประทายได้จัดกิจกรรมงานรักษ์กสิกรรมและตลาดนัดสินค้าชาวประทายยิ้มได้(งานของดีอำเภอประทาย) ประจำ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา​ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย และสำนักงานสาธารณ​สุขอำเภอ​ประทาย​ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุวิ … Read More

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านประทาย วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565