ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา​ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย และสำนักงานสาธารณ​สุขอำเภอ​ประทาย​ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุวิ … Read More

การประชาคมตำบล ปี พ.ศ. 2565 รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565นายสุวิช … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

จัดโครงการงานประเพณีแข่งเรืออีโปงบ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนปู่ตา (สวนสาธารณะบุ่งน้อย) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุวิช … Read More

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 … Read More

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาจัดอบรมเสริมพลังกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเพื่อการจำหน่ายออนไลน์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดฝึกอบรมอาชีพเย็บกระเป๋าผ้าไหมให้กับชาวบ้านขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมในครั้งนี้