กองการศึกษา

arunya

นางอรัญญา  โพยนอก
ผุ้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

tassanee

นางทัศนีย์  โยงไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สถาพร

นางสาวสถาพร  ด่านณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสัมฤทธิ์ งามตรง ครู คศ.๒
นางฉวีวรรณ ประทุมเมศ ครู คศ.๒
นางสุนิสา เรืองมนตรี ครู คศ.๒
นางเสริมสวย แววไธสง ครู คศ.๑

นางสัมฤทธิ์ งามตรง

ครู คศ.๒

นางฉวีวรรณ  ประทุมเมศ

ครู คศ.๒

นางสุนิสา เรืองมนตรี

ครู คศ.๒

นางเสริมสวย แววไธสง

ครู คศ.๑

นางสุภาภรณ์ เทศไธสง ครู คศ.๑

นางสุภาภรณ์ เทศไธสง

ครู คศ.๑

นางสาวศรีรัตน์ คำมา ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีรัตน์ คำมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางรัตยา หินโม ผู้ดูแลเด็ก

นางรัตยา หินโม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวไพรินทร์ พิมไธสง ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวไพรินทร์ พิมไธสง 

ผู้ดูแลเด็ก

นางพิกุล พิชพรม ผู้ดูแลเด็ก

นางพิกุล พิชพรม

ผู้ดูแลเด็ก

นางรจนา นิลสมัคร ผู้ดูแลเด็ก

นางรจนา นิลสมัคร

ผู้ดูแลเด็ก