ผู้บริหาร

suwith

นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

โทร. 093-1908359

ทองอาน
เย็นยง

นายทองอาน  นนตานอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

โทร. 085-4178577

นายเย็นยง  คำสิงห์นอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

โทร. 093-3295484

athitaya

นางอทิตยา  คำสิงห์นอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

โทร. 084-8256596

nikom

นายนิคม  ช่างเกวียน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

 โทร. 089-827-2873

saowanee
สุมาลัย

นางสาวเสาวนีย์  เทษะนอก
หัวหน้าสำนักปลัด
  081-063-0009

นางสาวสุมาลัย  อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
  087-776-8818

pirom
arunya

นายพิรมย์ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
 092-272-7781

นางอรัญญา  โพยนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 087-879-0883

prasarn

นางสาวประสาร  มะลิรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 061-096-2800