กองสวัสดิการสังคม

prasarn

นางสาวประสาร  มะลิรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พรรณิการ์

นางพรรณิการ์  มาดาโต
นักพัฒนาชุมชน

premruthai

นางเปรมฤทัย  สียางนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน