การบริหารเงินงบประมาณ

2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ปกรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ64

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  ประจำปี  ปีงบประมาณ 2563


 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562