ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลตลาดไทรไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร


          สภาพทั่วไป
          1.1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอประทาย มีระยะทางห่างจากอำเภอประทายประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลประทาย อำเภอประทาย


          1.2. ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรมีลักษณะ คือ
          •  สภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีป่าโปร่ง มีลำน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การเกษตร มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
          1.3. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
ตำบลตลาดไทร มีเนื้อที่โดยประมาณ 47.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ จำแนกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็นดังนี้

หมู่ที่ชื่อบ้านพื้นที่ทั้งสิ้นทำนา(ไร่)ทำไร่(ไร่)ทำสวน(ไร่)อื่น ๆหมายเหตุ
1 บ้านหนองบัว4,1681,40011,232
2 บ้านประทาย2,2931,9881,154
3 บ้านฉนวน1,980255672
4 บ้านหนองกก2,2932,386929
5 บ้านดอนอีลุ่ม4,4802,4621,202
6 บ้านตลาดไทร1,7882,102591
7 บ้านหนองปรือ1,27819736
8 บ้านหนองเรือ2,605950505
9 บ้านโนนงิ้ว1,66896665
10 บ้านโนนตะคร้อ1,91826410
11 บ้านตูม1,31829727
12 บ้านธรรมจักร1,8142,7001,505
13 บ้านเอราวัณ1,7721,500705
รวม29,37516,59719,233

      2. สภาพเศรษฐกิจ
          2.1. อาชีพ
          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด เพราะพื้นที่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วย ลำคลองไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกพืชสวนพืชไร่ อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ ข้าว พืชสวนพืชไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ ฉะนั้น จึงสรุปอาชีพที่สำคัญได้ดังนี้


• ทำนา จำนวน 2,244 คน
• ทำไร่ จำนวน 1 คน
• เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 คน

• ค้าขาย จำนวน 191 ครัวเรือน
• รับราชการ จำนวน 100 ครัวเรือน
• รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 ครัวเรือน
• รับจ้างทั่วไป จำนวน 66 ครัวเรือน
• ทำงานบริษัท จำนวน 3 ครัวเรือน
• ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 3 คน

• ทอผ้าไหม จำนวน 517 ครัวเรือน
• ย้อมผ้าไหม จำนวน 517 ครัวเรือน
• ไม่มีอาชีพ จำนวน 40 คน
• นักเรียน จำนวน 942 คน
• นักศึกษา จำนวน 141 คน
• อื่น ๆ จำนวน 282 คน


2.2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล


• ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง
• โรงสีข้าว จำนวน 26 แห่ง


3. สภาพทางสังคม
    3.1 การศึกษา
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง


1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนอีลุ่ม จำนวนเด็ก 45 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จำนวนเด็ก 30 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร จำนวนเด็ก 45 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประทาย จำนวนเด็ก 33 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน


• โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง


1) โรงเรียนบ้านประทาย ตั้งอยู่ที่บ้านประทาย หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 103 คน
2) โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกก หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 79 คน


• โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ถึง ม.3 ) จำนวน 2 แห่ง


3) โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทายจำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 146 คน
4) โรงเรียนบ้านดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ตั้งอยู่ที่บ้านดอนอีลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทายจำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 169 คน


• โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน – แห่ง
• โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง จำนวน – แห่ง
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน 13 แห่ง


3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
• วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1) วัดใหม่ตลาดไทร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
2) วัดบ้านประทาย ตั้งอยู่ที่บ้านประทาย หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
3) วัดบ้านหนองกก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกก หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
4) วัดบ้านดอนอีลุ่ม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนอีลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
5) วัดสว่างโพธิ์ทอง ตั้งอยู่บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
6) วัดป่าคูขามบ้านหนองเรือ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
7) วัดอุดมคงคาเขต ตั้งอยู่บ้านตูม หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
• โบสถ์ จำนวน 4 แห่ง
• ศาลเจ้า จำนวน – แห่ง
• อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำนวน 1 แห่ง

 3.3 สาธารณสุข


• โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง จำนวน – แห่ง
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่บ้านประทาย หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดไทร
อำเภอประทาย มีเจ้าหน้าที่ 4 คน
• อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
• จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 6 คน
• จำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรค จำนวน – คน
• เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง จำนวน – คน
• จำนวนผู้ติดโรคอันตรายอื่น ๆ จำนวน – คน
• จำนวนสุนัข จำนวน 650 ตัว
• ผู้สูงอายุ ( อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ) จำนวน 815 คน

• ผู้พิการ จำนวน 208 คน

• ผู้ยากไร้ ( ขาดคนอุปการะ เลี้ยงดู ) จำนวน – คน

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         • สถานีตำรวจ ( ป้อมสายตรวจตำบล ) จำนวน 1 แห่ง