รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2564

รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2563 

รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ (Citizen Feedback) องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2564