สำนักปลัด

saowanee

นางสาวเสาวนีย์   เทษะนอก
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

suthicha

นางสุธิชา  ชิดเชื้อ
นักทรัพยากรบุุคคล

 

นวก.เกษตร

นายวุฒิชัย  เพียงไธสง
นักวิชาการเกษตร

veerawan

นางวีระวรรณ  ดีเดิม
นักจัดการงานทั่วไป

 

akekachai

จ่าเอกเอกชัย  ดีเดิม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

user

– ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

pojanee

นางพจณีย์  สุปฏิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

panuwat

จ่าสิบเอกภาณุวัฒน์  มาระศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

 

uraiwan

นางอุไรวรรณ์  หมัดแม่น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pramual

นายประมวล  โพยนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ประวิทย์

นายประวิทย์  จำนงนอก
ยาม

numchai

นายนำชัย  คำสิงห์นอก
ภารโรง

jumnian

นายจำเนียร  อุปโก
พนักงานขับรถ

พรพิต

นางพรพิต  ภูวงษ์

คนงานจ้างทั่วไป