หัวหน้าส่วนราชการ

nikom

 

นายนิคม  ช่างเกวียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

  089-827-2873

 

 

nikom

นายนิคม  ช่างเกวียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  089-827-2873

saowanee

นางสาวเสาวนีย์  เทษะนอก
หัวหน้าสำนักปลัด

 
 081-063-0009

สุมาลัย

นางสาวสุมาลัย  อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 087-776-8818

pirom

นายพิรมย์ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง

 092-272-7781

 

arunya

นางอรัญญา  โพยนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  087-879-0883

prasarn

นางสาวประสาร  มะลิรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  061-096-2800