วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

“ พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม  นำชุมชนเข้มแข็ง 

บริหารจัดการที่ดี  มีความพร้อมสู่อาเซียน  ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สู่เมืองตลาดไทรน่าอยู่ ”

พันธกิจ

 

             เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  มีทิศทางในการดำเนินงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของอำเภอ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์แห่งชาติ  จึงกำหนดพันธกิจการพัฒนา คือ

             1.พัฒนาแหล่งน้ำใหม่และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้        

             2.ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ   กิจกรรมทางศาสนา  กีฬา  นันทนาการ  และส่งเสริมให้สังคม  ชุมชน  เข้มแข็ง

            3.พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพเสริมรายได้  สร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน

             4.พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมในการดำรงชีวิต

             5.พัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้าน ด้านสาธารณสุข สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร อย่างรู้เท่าทัน

             6.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบสาธารณูปโภค  รวมถึง การบริหารจัดการน้ำ ให้ได้รับการบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบล

             7.สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่าง  ภาครัฐ  เอกชน  ท้องถิ่น  ประชาชน

             8.จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมี  ส่วนร่วมของประชาชน  แบบโปร่งใสตรวจสอบได้

             9.จัดระบบการป้องกัน  การเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัย

             10.พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหามลภาวะหรือภาวะมลพิษ