สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563