ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดไทร ร่วมกับองค์การบริหารตำบลตลาดไทร ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จักโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และโครงไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ในศูนย์เด็กเล็ก วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ชั้น 2

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการโรคระบบช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาดไทร วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ชั้น 2

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับอำเภอประทายได้จัดกิจกรรมงานรักษ์กสิกรรมและตลาดนัดสินค้าชาวประทายยิ้มได้(งานของดีอำเภอประทาย) ประจำ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านประทาย วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. … Read More