อบจ.นครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ เพื่อจัดสรรกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการรถสามล้อโยก

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนต … Read More

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2565 นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลตลาดไทร ดำเนินพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 31 กันยายน 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และกำนันตำบลตลาดไทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.ประทาย ประธานชมรมผู้อายุ ประธาน อสม.ตำบลตำตลาดไทร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยนายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ สจ.เขตอำเภอประทาย ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบบ้านที่อยู้อาศัยสำหรับคนพิการ นางบุญเรือง โพธิ์พา บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 9 ได้รับเกียรติจาก โดยได้รับเกียรติจากนายฐนัญญ์ภพ ดาราย ปลัดอาวุโสอำเภอประทายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และได้รับเกียรติต่างๆ สำนักงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านและมอบถุงยังชีพทุนเลี้ยงชีพ จากที่ว่าการปกครองอำเภอประทาย อบต.ตลาดไทร คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประทาย พัฒนาการอำเภอประทาย ตลาดไทรก่อสร้าง และขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดไทรร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พ … Read More

ติดตามโครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่๙ บ้านโนนงิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จัดอบรมโครงการกินอย่างไรให้สมดุลและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตลาดไทร ได้รับงบสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดไทร ณ โรงปุ๋ยบ้านประทาย หมู่ที่ ๒

ปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565