วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มอบหมาย นายทองอาน นนตานอก และนายเย็นยง คำสิงห์นอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรพร้อม นางอาทิตยา คำสิงห์นอก เลขานุการนายก มอบป้ายบ้านโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย รายละ 40,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เงินสงเคราะห์รายละ 3000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา รอบที่1 จำนวน 34 ราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร บริการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ตามหมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรนำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพนักงาน และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี และองกรสตรีตำบลตลาดไทร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มอบหมายนายทองอาน นนตานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นางอาทิตยา คำสิงห์นอก เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นางสาวประสาร มะลิรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ออกพื้นที่ติดตามผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2566

อบจ.นครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ เพื่อจัดสรรกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการรถสามล้อโยก

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนต … Read More

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2565 นำโดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลตลาดไทร ดำเนินพิธีปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 31 กันยายน 2565