ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา​ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย และสำนักงานสาธารณ​สุขอำเภอ​ประทาย​ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับจังหวัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุวิ … Read More

การประชาคมตำบล ปี พ.ศ. 2565 รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565นายสุวิช … Read More

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินง … Read More

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุวิช … Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

   

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 … Read More