วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดย กองสวัสดิการสังคมจัดอบรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดอบรมโครงการ ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ประจำปี 2566 ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาที่สนับสนุนงบประมาณ และให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรม และขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบตำบลตลาดไทรทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร น … Read More

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรนำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพนักงาน และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี และองกรสตรีตำบลตลาดไทร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จ … Read More

โครงการ “อบต.พบประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร น … Read More

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์