องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ กองทุนประกันหลักสุขภาพตำบลตลาดไทร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยยา ๘ ขนาน ในกลุ่มสตรีตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดไทร องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลาดไทร จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีประมาณ 2566 ประจำปีประมาณ 2566

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสูงอายุตำบลตลาดไทร ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดไทร ได้จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปตำบลตลาดไทร หลักสูตร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพนักงาน และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จัดทำโครงการโครงการปลูกหญ้า ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดย กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ต้อนรับนายอำเภอประทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More