วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน … Read More

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยคณะกรรมการฯแและประชาชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมนการบริหารงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุวิช … Read More

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์ … Read More

ประชุมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาชน รับฟังปัญหา แนวคิด วิธีการ และหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุวิช … Read More