รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 อง … Read More