การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุวิช … Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต … Read More

ประชุมให้ความรู้ ในการป้องกันและรักษา สัตว์เลี้ยงชนิดโค กระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลตลาดไทรกรณีเกิดโรคระบาดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุว … Read More

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 อง … Read More

การประชาคมตำบล รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา นา … Read More

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยคณะกรรมการฯแและประชาชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมนการบริหารงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุวิช … Read More

มอบหน้ากากอนามัย ตามมาตรการณ์เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 วันที่ 23  เมษายน&n … Read More

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์ … Read More