องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. … Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

จัดโครงการงานประเพณีแข่งเรืออีโปงบ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนปู่ตา (สวนสาธารณะบุ่งน้อย) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 … Read More

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อ … Read More

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ … Read More

แก้ปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในลำสะแทด

วันศุก​ร์ที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ … Read More