โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ป่าโคกจิกตามนแนวขอบเขตป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลตลาดไทรเข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรประจำปี พ.ศ.2565

การประชาคมตำบล ปี พ.ศ. 2565 รับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565นายสุวิช … Read More

ประชุมเพื่อรับทราบความคิดเห็นและเตรียมจัดประชุมโครงการงานประเพณีแข่งเรืออีโปงบ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร ประจำปี 2565 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 อง … Read More

การประชาคมตำบล รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา นา … Read More

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยคณะกรรมการฯแและประชาชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมนการบริหารงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุวิช … Read More