วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มอบหมาย นายทองอาน นนตานอก และนายเย็นยง คำสิงห์นอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรพร้อม นางอาทิตยา คำสิงห์นอก เลขานุการนายก มอบป้ายบ้านโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย รายละ 40,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เงินสงเคราะห์รายละ 3000 บาท จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา รอบที่1 จำนวน 34 ราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร บริการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ตามหมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดโครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ประจำปี 2566 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานอนุสาวรี(ย่าโม)

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร น … Read More

วันที่ 7 เมษายน 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์(ย่าโม) ประจำปี2566 และงานโครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะกรรมการการนิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โ … Read More