รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมื้อในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับอำเภอประทายได้จัดกิจกรรมงานรักษ์กสิกรรมและตลาดนัดสินค้าชาวประทายยิ้มได้(งานของดีอำเภอประทาย) ประจำ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น