องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรร่วมกับอำเภอประทายได้จัดกิจกรรมงานรักษ์กสิกรรมและตลาดนัดสินค้าชาวประทายยิ้มได้(งานของดีอำเภอประทาย) ประจำ 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕