ประกาศเรียกประชุมสภา


 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563