กำหนดสมัยประชุมสภา

ประกาศสภากำหนดสมัยประชุม2565_2566_001

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมประจำปี 2566 สมัยแรก 

สมัยประชุมสภา_001

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุมประจำปี 2564 สมัยแรก