การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

๑. ช่องทางร้องเรียน

          ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

          ๒) ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐-๔๔๐๐-๙๘๗๑-๒  โทรสาร  ๐-๔๔๐๐-๙๘๗๒  แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

          ๓) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร www.taladsai.go.th หรือทางFacebook องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

          ๔) ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  หมู่  ๒  ตำบลตลาดไทร  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๘๐

          ๕) ร้องเรียนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น  ซึ่งติดไว้หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

๒.  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

          ๑) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน

          ๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้

          ๓) กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรดำเนินการตามคำสั่งนั้น

          ๔) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ว่ามีผู้การกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และยุติเรื่อง

          ๕) ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

          ๖) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการฯ อาจเสนอขยายเวลาดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเสนอขอขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้งๆละไม่เกินสิบห้าวัน

          ๗) เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้

          ๘) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  ให้ดำเนินการดังนี้

 

                   ๘.๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

                   ๘.๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผล  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง