การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


 

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำตำบลตลาดไทร 


 

งานประเพณีแข่งขันเรืออีโปง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  สวนสาธารณบุ่งน้อย(ศาลปู่ตา บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา)


 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-๑๙) ให้พี่น้องประชาชนในตำบลตลาดไทร 


 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  /สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง  ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในเขตตำบลตลาดไทร  ดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” และโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกป้องกันสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๓   ณ   โคกป่าช้าบ้านดอนอีลุ่ม