ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

document_download-200x200

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร