รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยวิสามัญสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563