สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน

สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

……………………………

 สถิติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งานขอคัดสำเนาเอกสารทางราชการ

ปี พ.ศ.

จำนวนเรื่อง

จำนวนเรื่องที่สามารถให้ได้

จำนวนเรื่องที่ประสานงานหน่วยงานอื่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ

2562

34

34

0

0

 

2563

10

10

0

0

ครึ่งปีแรก

งานบริการถ่ายเอกสารแก่ประชาชน

ปี พ.ศ.

คน

หมายเหตุ

2562

4,000

 

2563

2,000

ครึ่งปีแรก

 

สถิติงานบริการประชาชนกองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ปี พ.ศ.

จำนวนเรื่องที่รับแจ้ง

จำนวนเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

จำนวนเรื่องที่ประสานงานหน่วยงานอื่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ

2562

23

23

0

0

 

2563

20

20

0

0

ครึ่งปีแรก

 

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

ปี พ.ศ.

จำนวนเรื่องที่รับแจ้ง

จำนวนเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

จำนวนเรื่องที่ประสานงานหน่วยงานอื่น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ

2562

1

1

0

0

 

2563

3

3

0

0

ครึ่งปีแรก

 

สถิติงานบริการประชาชนของกองคลัง

 

งานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปี พ.ศ.

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่(แปลง)

หมายเหตุ

2562

0

0

 

2563

12

3,991

 

 

งานจัดเก็บภาษี

ปี พ.ศ.

ชื่อภาษี

จำนวน(ราย)

จำนวนเงินที่จัดเก็บได้(บาท)

หมายเหตุ

2562

-ภาษีป้าย

-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-ภาษีท้องที่

-ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต

5

54

1,050

45

2,000

38,539.81

84,492

35,750

 

2563

-ภาษีป้าย

6

2,625

 

ครึ่งปีแรก

  

สถิติงานบริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม

ประจำปี 2563

         งานเบี้ยยังชีพ

ประจำเดือน

จำนวนผู้สูงอายุ

จำนวนคนพิการ

หมายเหตุ

ตุลาคม  2562

968

195

 

พฤศจิกายน 2562

965

194

 

ธันวาคม 2562

960

190

 

มกราคม 2563

966

189

 

กุมภาพันธ์ 2563

968

188

 

มีนาคม 2563

967

188

 

เมษายน 2563

971

187

 

พฤษภาคม 2563

972

184

 

มิถุนายน 2563

974

182

 

 

      ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ปี พ.ศ.

คน

หมายเหตุ

2562

71

 

2563

29

ครึ่งปีแรก