แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

covercorupplan

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2566 

 

coverreportcorupplan

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) 

ประกาศขยายกรอบเวลาแผน ( ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

หนังสือแจ้งขยายกรอบเวลาแผน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร รอบ 12 เดือน