การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในหน่วยงาน

ข้อบังคับจรรยาบรรณ

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

เจตนารมณ์การป้องกันทุจริต

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายดานคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม

ประมวลจริยธรรม

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม

แผนเสริมสร้างวินัย