หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลตลาดไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลตลาดไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตลาดไทร เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง