นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล

สีสันงานแข่งขันเรืออีโปงตำบลตลาดไทร ประจำปี 2565

ศูนย์พักคอย CI ตำบลตลาดไทร

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design)

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดไทร จัดโครงการ “อบต.พบประชาชน” โดยบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอประทาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลาดไทร และยังส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวท้องถิ่น -Local News

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดย นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

จัดโครงการงานประเพณีแข่งเรืออีโปงบ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนปู่ตา (สวนสาธารณะบุ่งน้อย) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม - Activity

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดไทร จัดโครงการ “อบต.พบประชาชน” โดยบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอประทาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลาดไทร และยังส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ป่าโคกจิกตามนแนวขอบเขตป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นำโดยท่านนายกสุวิชญ์ ห้อยไธสง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.ตลาดไทร จัดโครงการ “อบต.พบประชาชน” โดยบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอประทาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลาดไทร และยังส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยนายสุวิชญ์ ห้อยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มอบหมายนายทองอาน นนตานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นางอาทิตยา คำสิงห์นอก เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร นางสาวประสาร มะลิรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ออกพื้นที่ติดตามผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้จัดงานการแข่งขันเรืออีโปง ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย (ศาลปู่ตา) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา (ลำสะแทด) ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรขอเชิญเที่ยวงานการแข่งขันเรืออีโปง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย (ศาลปู่ตา) บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักรพัฒนา (ลำสะแทด) ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ชมการแข่งขันเรืออีโปงประยุกต์-เรืออีโปงหาปลา หมอลำวรฉัตรน้อย ดาวเหนือ พบกับ หมอลำติ่งหน่อยน้อย ข่องคำ การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธไมตรี 6 ตำบล -ตำบลตลาดไทร -ตำบลโคกกลาง – ตำบลดอนมัน -ตำบลประทาย -ตำบลทุ่งสว่าง -ตำบลนางรำ เริ่มเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

Webboard-กระดานสนทนา