รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.2562 Download
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.2561 Download