การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 5 พ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน   แผนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร


 

รายงานการประชุมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน   แผนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร