รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.ตลาดไทรรายชื่อผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ ป่าโคกจิกตามนแนวขอบเขตป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านดอนอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมื้อในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖