องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

รายงานผลการประชาคมการจัดโครงการแข่งขันเรืออีโปง บ้านดอนอีลุ่ม-ธรรมจักร

รายงานผล การประชาคมการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ปี 2566

คำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่