แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566

 

 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง  http://taladsai.go.th/organizationchart/ 1.เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
O2   ข้อมูลผู้บริหาร http://taladsai.go.th/management/ 1.เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
O3  อำนาจหน้าที่ http://taladsai.go.th/authority/  
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://taladsai.go.th/plan6670/
http://taladsai.go.th/wp-content/uploads/2022/10/developmentplan6670r1.pdf
 
O5  ข้อมูลการติดต่อ http://taladsai.go.th/contact-2/  
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://taladsai.go.th/2023/04/13/laws/  
 • การประชาสัมพันธ์
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ http://taladsai.go.th/category/publicrelations/ 1.เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8  Q&A http://taladsai.go.th/dwqa-questions/ 1.เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
O9  Social Network http://taladsai.go.th/socialnetwork/  
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล http://taladsai.go.th/privacypolicy/  
 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 • การดำเนินงาน
O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี http://taladsai.go.th/actionplan/ 1.เข้าหน้าเวปไซต์หลัก
O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://taladsai.go.th/actionplanreport/  
O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://taladsai.go.th/evalutionplan/  
 • การปฏิบัติงาน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://taladsai.go.th/2023/04/12/workmanual/  
 • การให้บริการ
O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://taladsai.go.th/peoplesguide/  
O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://taladsai.go.th/2022/03/19/public-service-statistics/  
O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://taladsai.go.th/2022/10/28/satisfaction-survey-report/  
O18  E-Service http://taladsai.go.th/eservice-2/
https://forms.gle/FFCtu86jv4FBRwSS7
 

 

 

 

 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://taladsai.go.th/2022/10/03/procurement-plan/  
O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://taladsai.go.th/category/procurementnews/  
O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://taladsai.go.th/category/procurementnews/  
O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://taladsai.go.th/category/procurementnews/

http://taladsai.go.th/2022/10/17/annualprocurementreport/

 

 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://taladsai.go.th/2020/10/03/management-and-human-resources-policy/  
O24  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://taladsai.go.th/implementation-of-human-resource-management-policy/  
O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://taladsai.go.th/2021/12/23/human-resource-management-and-development/  
O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://taladsai.go.th/2021/12/27/human-resource-management-and-development-report/  

 

 

 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://taladsai.go.th/fraudcomplaints/  
O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://taladsai.go.th/corruptionreport/

 

https://forms.gle/aEHb37zBKF28SiLZ9

 
O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://taladsai.go.th/2023/04/27/stat2566/  

 

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://taladsai.go.th/category/participation/
http://taladsai.go.th/2023/04/27/participation/
 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ http://taladsai.go.th/2022/01/12/nogiftpolicy/  
O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  http://taladsai.go.th/2022/01/12/nogiftpolicy/  
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://taladsai.go.th/2022/01/12/nogiftpolicy/  
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://taladsai.go.th/2021/10/01/riskmanagement/  
O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://taladsai.go.th/2022/04/01/reportriskmanagement/  
 • แผนป้องกันการทุจริต
O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://taladsai.go.th/anticoruptionplan/  
O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://taladsai.go.th/anticoruptionplan/  
O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://taladsai.go.th/anticoruptionplan/  

 

 

 

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
039  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://taladsai.go.th/2021/02/04/codeofethics/  
040  การขับเคลื่อนจริยธรรม http://taladsai.go.th/2023/03/14/driveethics/  
041  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://taladsai.go.th/2023/03/14/assessmentof-governmentofficials-ethics/  

 

 

 

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://taladsai.go.th/2021/12/27/itataladsai/  
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://taladsai.go.th/2023/04/12/itareport2566/
http://taladsai.go.th/2023/04/06/eit/